برنامه تورهای طبیعت گردی

غار كتله خور 2

 ۱۴ شهریور :

 غار کتله خور – گنبد سلطانیه