مسکو-سنت پترزبورگ

تور ۴ شب سنت پترزبورگ و ۳ شب مسکو

ایر لاین :AEROFLOT

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۰۸ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۲۹MAY – 30SEP

شماره پکیج :D-9345/4

تور ۴ شب سنت پترزبورگ و ۳ شب مسکو

ایر لاین :AEROFLOT

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۱۴ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۰۴JUN – 30SEP

شماره پکیج :D-9346/3

تور ۴ شب سنت پترزبورگ و ۳ شب مسکو

ایر لاین :AEROFLOT

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۱۱ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۰۱JUN – 30SEP

شماره پکیج :۱/D-9340

تور ۴ شب سنت پترزبورگ و ۳ شب مسکو

ایر لاین :AEROFLOT

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۱۱ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۰۱JUN – 30SEP

شماره پکیج :D-9340

تور ۴ شب سنت پترزبورگ و ۴ شب مسکو

ایر لاین :AEROFLOT

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۰۹ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۳۰MAY – 30SEP

شماره پکیج :D-9339

تور ۴ شب سنت پترزبورگ و ۳ شب مسکو

ایر لاین :AEROFLOT

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۰۸ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۲۹MAY – 30SEP

شماره پکیج :D-9345/3

تور ۴ شب سنت پترزبورگ و ۳ شب مسکو

ایر لاین :AEROFLOT

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۱۴ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۰۴JUN – 30SEP

شماره پکیج :D-9346/2

تور ۴ شب سنت پترزبورگ و ۴ شب مسکو

ایر لاین :AEROFLOT

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۳/۱۴ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۰۴JUN – 30SEP

شماره پکیج :D-9354