ارجان

تور ۶ شب و ۷ روز قبرس شمالی

ایر لاین :FREEBIRD

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۲۰ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۱۱AUG – 30SEP

شماره پکیج :D-9377/3

تور ۶ شب و ۷ روز قبرس شمالی

ایر لاین :FREEBIRD

تاریخ اعتبار تور : ۹۳/۰۵/۲۰ – ۹۳/۰۷/۰۸

تاریخ میلادی :  ۱۱AUG – 30SEP

شماره پکیج :D-9377